Opdrachten van NPZL

Conform het besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en de subsidiëring van palliatieve netwerken, is NPZL vzw een overkoepelend samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van eerstelijnshulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en diensten dat de volgende opdrachten heeft:

1. Het informeren van de bevolking over de beschikbare mogelijkheden inzake palliatieve zorg en levenseinde.

2. Voor de thuiszorg en thuisvervangende zorgsettings:
-het verstrekken van advies over de 4 pijlers (*) van palliatieve zorg aan de patiënt, zijn naasten en zijn zorg- en hulpverleners; 
-het verlenen van psychologische en spirituele steun aan de patiënt, aan zijn naasten en waar nodig aan zijn zorg- en hulpverleners.

Voor het ondersteunen van zorg- en hulpverleners, de patiënt, zijn familie en naaste omgeving in de thuiszorg heeft NPZL een bijzonder samenwerkingsverband met Pallion, de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe van Listel vzw.

   4 pijlers van palliatieve zorg :
- Opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid...
Sociale begeleiding en betere omkadering voor de patiënt en zijn naasten.
- Aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.
Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

3. Het bevorderen van de deskundigheid inzake palliatieve zorg door het aanbieden van Vorming, Training en Opleiding aan alle betrokken hulpverleners, vrijwilligers en andere belanghebbenden, en het ondersteunen van het aanwezige aanbod VTO.

4. Het bevorderen van de samenwerking tussen instellingen en diensten en het aanbieden van consult aan organisaties inzake de opstart van een beleid in palliatieve zorg om de zorg- en hulpverlening rond een patiënt en zijn naasten zo optimaal mogelijk te organiseren.

5. Het ondersteunen van vrijwilligerswerk door:
-het organiseren van opleidingen palliatieve zorg voor vrijwilligers; 
-het organiseren van overleg en kennisuitwisseling tussen de verschillende instanties met een vrijwilligerswerking in palliatieve zorg.

6.  Het verbeteren van het aanbod van kwaliteitsvolle palliatieve zorg door:
-het ramen van de behoeften;
-het analyseren van de mogelijkheden om aan deze behoeften te voldoen;
-het faciliteren van de registratie in de verschillende zorgsettings; 
-het evalueren en het optimaliseren van de eigen werking door het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid.